Sản phẩm PCB khác

Sản phẩm PCB khác

Dưới đây là hình ảnh một số sản phẩm PCB đặc biệt được thiết kế, gia công bởi Vntech24h.

Sản phẩm PCB 1 Lớp

Sản phẩm PCB 1 Lớp

Dưới đây là hình ảnh một số sản phẩm PCB 1 lớp được thiết kế, gia công bởi Vntech24h.                              

Sản phẩm PCB 2 lớp

Sản phẩm PCB 2 lớp

Dưới đây là hình ảnh một số sản phẩm PCB 2 lớp được thiết kế, gia công bởi Vntech24h.

Sản phẩm PCB 4 lớp

Sản phẩm PCB 4 lớp

Dưới đây là hình ảnh một số sản phẩm PCB 4 lớp được thiết kế, gia công bởi Vntech24h.

Sản phẩm PCB 6 lớp

Sản phẩm PCB 6 lớp

Dưới đây là hình ảnh một số sản phẩm PCB 6 lớp được thiết kế, gia công bởi Vntech24h.

Aluminum PCB Board

Aluminum PCB Board

Dưới đây là hình ảnh một số sản phẩm PCB Phíp nhôm lớp được thiết kế, gia công bởi Vntech24h.

Flexible PCB Board

Flexible PCB Board

Dưới đây là hình ảnh một số sản phẩm Flexible PCB được thiết kế, gia công bởi Vntech24h.